Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru priameho predaja  majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.9 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.139/2019 zo dňa 12.07.2019 zverejňuje zámer priameho predaja  majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
zámer priameho predaja nasledovného plynárenského zariadenia:
STL – plynovod PE d 50 – 160,13 m
cel DN40 – 0,60m
PE  d32 – 0,28 m
STL –plynová prípojka PE d 32 – 2,70 m
 
podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že uvedené plynárske  zariadenie je pre Mesto Rožňava prebytočným majetkom. Táto plynová prípojka vyžaduje dohľad zo strany SPP formou zmluvy o údržbe, kde dochádza k nežiaducim nákladom pre mesto zo strany SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, za cenu 11 204,17 €
 
 
 
V Rožňave dňa 14.08.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor  mesta
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 15. 8. 2019,  Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 15.08.2019 10:42 hod.