Technické služby mesta Rožňava
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku
 
Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta  prenájom majetku mesta formou ponukového konania.
 
I. Predmet priameho prenájmu a účel využitia:
Nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 3001, katastrálneho územia Rožňava, evidovanú Okresným úradom v Rožňave, katastrálnym odborom Rožňava:
 
Predmetné nebytové priestory sú Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 129/2009 zo dňa 20.05.2009 dané do správy Technickým službám mesta Rožňava.
 
Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : Prevádzková budova ( Zimný štadión ) –  Štítnická ul., 048 01 Rožňava,
na poz. parc.č. KN 2086/258, KN 2086/260 - 264
 
Prenajímané priestory o výmere :
zdravotnícke zariadenie /pôvodné šatne / - 148,51 m²
toalety / WC / - 17,10 m²
UNIMO bunka - 11,40 m²
SPOLU m²: 177,01 m²
 
2.Doba nájmu:
Určitá – od 01.02. 2021 do 31.03.2021 s možnosťou predĺženia
 
3.Cena:
Minimálna výška nájomného podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve je vo výške 5.149,88€/rok, t.j. 429,16 € / mesačne
Náklady na služby spojené s prenájmom vodné , elektrická energia a ÚK  a to vo výške 3.250,08 € ročne, t.j. 270,84€ s DPH/mesiac.
 
Minimálne navrhovaná cena za nebytové priestory :
Ročné nájomné + služby : 8.399,96€/rok       
Mesačné nájomné 429,16€/mesiac  + služby 270,84€ s DPH
Minimálna cena mesačne spolu :  700,- € 
 
Uvedená výška nájomného je stanovená len pre organizácie ktoré budú prevádzkovať   výkon zdravotnej činnosti.
 
5. Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu predmet priameho prenájmu obhliadnuť, dňa  22.01.2021 / piatok  / od 09.00 hod. do 11.00 hod., kontaktná osoba p. Marta Domiková tel. č. 0905 943 029 /TSMRV, VŠA – Zimný štadión, Štítnická ul.    /.
 
6. Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 25.01.2021 do 11.30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje,  ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, tel. kontakt.,  fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov , kópiu platného občianskeho preukazu ,čestné prehlásenie že má vysporiadané prípadné záväzky voči mestu Rožňava .
Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ) a v prípade že sa jedná o nezdravotnícku organizáciu  Zmluvu, poprípade oprávnenie prevádzkovať výkon zdravotnej činnosti .
Ponuka musí byť doručená na adresu prenajímateľa v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať“ cenová ponuka na nebytové priestory ZŠ !
 
Záujemca nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú neuhradené dane a poplatky a iné záväzky
voči mestu Rožňava.
 
6. Ďalšie podmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov priameho prenájmu nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neprevezme nebytové priestory a nepodpíše nájomnú zmluvu do doby 1 týždňa od podpísania zápisnice vyhodnotenia ponukového konania prenájmu majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie nebytových priestorov záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí.
 
7. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 25.01.2021 o 13.30 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie  primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jej výsledku.
 
 
V Rožňave 20.01.2021
 
 
 
 
Michal  D o m i k
primátor  mesta Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2021 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 20.01.2021 15:25 hod.