MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad- odbor školstva
 Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 
Zákonným zástupcom detí a žiakov navštevujúcich MŠ a  ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rožňava
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
    Mgr. Alžbeta Tamásová/7773285 8. 1. 2021
 
Vec: Prevádzka  MŠ a  ZŠ vrátane ŠKD pri ZŠ od 11. 1. 2021- oznámenie
 
 
Mesto Rožňava v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9418:1A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne
 
prerušuje
 
školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem tzv. zbernej materskej školy na ulici Vajanského 370/6, Rožňava, ktorá bude v prevádzke pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Ďalej
 
oznamuje
 
zákonným zástupcom, že riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie zabezpečia pre žiakov dištančné vzdelávanie a podľa potreby aj celodennú činnosť v školských kluboch detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. O podrobnostiach budú konkrétni rodičia, ktorí spĺňajú kritéria dané ministerstvom, informovaní školou.
 
Toto rozhodnutie ministra a oznámenie zriaďovateľa škôl reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie klik TU
 

© Mesto Rožňava, 8. 1.  2021 Mgr. Alžbeta Tamásová , Odbor školstva

Publikované: 8.01.2021 12:44 hod.