MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
5825/2018-60442-VYST
Rožňava, 05. 12. 2018
 

 

Vec

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska – zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

OZNÁMENIE
 
podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
 
Navrhovateľ, spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko doručila dňa 15. 11. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.
 
Dňa 30. 11. 2018 bol zámer navrhovanej činnosti v súlade s § 23 ods. 1 zákona doručené mestu Rožňava ako dotknutej obci.
 
Mesto Rožňava v súlade s § 23 ods. 3 zákona o doručení tohto zámeru navrhovanej činnosti
 
informuje verejnosť a zároveň jej oznamuje,
 
že do súvisiacej dokumentácie je možné nahliadnuť:
 
 
Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia mestom Rožňava (písomné stanovisko sa bude považovať za doručené, aj keď bude doručené v stanovenej lehote prostredníctvom mesta Rožňava; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa bude považovať za súhlasné).
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 12. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 
 
Publikované: 6.12.2018 13:25 hod.