V ý z v a

na predkladanie návrhov na členov komisií mestského zastupiteľstva, a to Komisie ochrany verejného poriadku a Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 05.12.2018 boli uznesením MZ č. 9/2018 zriadené nasledovné komisie:

 • Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
 • Komisia vzdelávania a mládeže
 • Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
 • Komisia sociálna, zdravotná a bytová
 • Komisia ochrany verejného poriadku
 • Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
 • Komisia športu

           

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov a na zasadnutí dňa 17.01.2019 nebol zvolený potrebný počet členov do Komisie ochrany verejného poriadku a Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Písomné návrhy  musia obsahovať :

 • predkladateľa návrhu
 • názov komisie
 • meno navrhovaného, adresu
 • stručné zdôvodnenie
 • vyjadrenie súhlasu navrhovaného

 

Návrhy na členov komisie môžete predkladať v termíne do : 18.02.2019

 • do podateľne MsÚ v kancelárii 1. kontaktu
 • poštou na adresu: Mestský úrad Rožňava, odbor VaVS, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 • e-mailom na adresu: judita.jakobejova@roznava.sk

 

 

 
Michal   D o m i k
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 1. 2019  JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 24.01.2019 13:46 hod.