V ý z v a
 
na predkladanie návrhov na člena komisie mestského zastupiteľstva
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 17.1.2019 uznesením číslo 9/2019 schválilo o. i.  počet členov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v Rožňave - 9 členov.

P. Mgr. Zsolt Buza sa v júni 2019 vzdal písomne členstva v komisii a na základe tejto skutočnosti  vyzývam na predkladanie návrhov na člena Komisia sociálnej , zdravotnej a bytovej MZ v Rožňave.

Písomné návrhy musia obsahovať:
  • predkladateľa návrhu
  • meno navrhovaného, adresu, mailový a telefonický kontakt
  • stručné odôvodnenie
  • písomné vyjadrenie súhlasu navrhovaného
 
Návrhy na člena komisie môžete predkladať v termíne do : 12.08.2019
  • do podateľne MsÚ v kancelárii 1. kontaktu
  • poštou na adresu: mestský úrad Rožňava, odbor VaVS, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
  • emailom na adresu: judita.jakobejova@roznava.sk
 
 
 
 
 
 
Michal   D o m i k
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 7. 2019, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 19.07.2019 16:22 hod.