Mesto Rožňava


Č.4597/2020
 
Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.105/2020 zo dňa 31.07.2020 zverejňuje zámer  predaja majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
zámer predaja budovy telocvične, so súpisným číslom 226, zapísanej na LV č.3001, postavenej na pozemku parc.č.KN C 5587/53  v k.ú. Rožňava, pre Košický samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že telocvičňa je súčasťou areálu školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá ju potrebuje na vyučovací proces, za cenu podľa nového znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci
 
V Rožňave dňa 6.8.2020
 
 
 
 Michal Domik
primátor  mesta
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 8. 2020, Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 13.08.2020 12:41 hod.