Mesto Rožňava


č. 794/2020


Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 119/2020 zo dňa 24.09.2020 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 

- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Nadabula, časť z parcely parc.č. KN E 1083/2 vodná plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom pre Zoltána Tótha a manželku Alexandru Tóthovú, obaja bytom Nadabula č. 76, Rožnava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov za cenu 15,-€/m2 a zriadenie vecného bremena právo prechodu a prejazdu cez predávaný pozemok v prospech mesta Rožňava.
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.

 

V Rožňave dňa 30.09.2020
 

Michal Domik
primátor mesta

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 10. 2020, Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.10.2020 12:53 hod.