/ Predaj majetku mesta | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Predaj majetku mesta

 24.01.2023
Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 209/2022 zo dňa 15. 12. 2022 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predaj majetku mesta

Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

 


Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o  majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v  Rožňave č. 209/2022 zo dňa 15. 12. 2022 zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

-    zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, pozemok  parc.č. KN C 735 záhrada s výmerou 218 m2, pre Štefana Gona a manželku Alžbetu Gonovú, bytom Hrnčiarska 2, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že predmetný pozemok mesto nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a využívajú ho ako záhradu, za cenu 15,00 €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.

 

 

V Rožňave, dňa 23. 01. 2023

 

  Michal Domik
primátor mesta


© Mesto Rožňava, 24. 1. 2023, Ing. Michal Brincko, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave