Mesto Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.118/2019 zo dňa 30.05.2019 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

priamy prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 5016/51 trvalý trávny porast  s výmerou 450 m2, zapísaného na LV č.3001 pre DS2, s.r.o. so sídlom Gemerská 563, Brzotín, podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za ročné nájomné vo výške 216,-€ v zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

 

 

V Rožňave dňa 06.06.2019

 

 

 

Michal Domik
primátor  mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 6.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 11.06.2019 12:54 hod.