Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru  priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na  základe   uznesenia   Mestského   zastupiteľstva  v Rožňave č. 81/2019 zo dňa 28.03.2019 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta, časť parcely parc. č. KN C 1067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m², pre Olíviu Rézművesovú, Krátka 26, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka užíva túto časť pozemku s výmerou 75 m² ako vstup k svojej nehnuteľnosti a dvor, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 36 €/rok.
 
 
 
V Rožňave dňa 03.04.2019
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 4. 2019, JUDr. Andrea Kalinová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 8.04.2019 15:06 hod.