Stručne o projekte
Vznik nového národného projektu „PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou" podnietili neustále narastajúce požiadavky priniesť viac inovatívnych prístupov a kreativity do neformálneho vzdelávania. Kľúčovou je potreba lepšej prípravy mládeže na prechod zo školy do zamestnania, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce a rozvinutie kompetencií pracovníkov s mládežou. Ich úloha je vo vzdelávaní a výchove mládeže nezastupiteľná. Práve na túto požiadavku sa zameriame v novom národnom projekte, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou (ďalej PsM) a mládežníckych vedúcich (ďalej MlV) a následne zabezpečiť realizáciu a šírenie inovatívnych zážitkových programov.

Národný projekt PRAKTIK realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.
 
Projekt sa skladá z troch aktivít:
Aktivita 1
je zameraná na vytvorenie siedmich regionálnych tematických centier mládeže (TCM), ktorých úlohou bude nájsť a osloviť organizácie pracujúce s mládežou; tie sa následne budú môcť priamo zapojiť do realizácie projektu PRAKTIK.
 
Aktivita 2 je zameraná na vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Zmyslom školení je naučiť PsM a MlV ako pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť  aktivity pre mládež v daných zadefinovaných témach a ako odovzdávať svoje skúsenosti z práce s mládežou novým kolegom. Proces vzdelávania PsM zameraný na nadobudnutie praktických zručností v niektorej zo zadefinovaných tém sa uzavrie v záverečnej fáze druhej aktivity, v ktorej PsM a MlV zrealizujú pod dohľadom odborníkov na vzdelávanie zážitkový tábor pre cieľovú skupinu deti a mládež v rámci témy, ktorú si vybrali.
 
Aktivita 3 poskytne priestor na praktické overenie, v rámci ktorého sa ukáže, či pracovníci s mládežou získali v aktivite 2 potrebné kompetencie na realizáciu zážitkových aktivít v konkrétnej téme.
 
NP PRAKTIK svojím vznikom podporí systém neformálneho vzdelávania mládeže, zvýši a inovuje kvalitu ďalšieho vzdelávania PsM a MlV s prihliadnutím na špecifické požiadavky našej spoločnosti, špeciálne mladých ľudí. Vytvorí lepšiu priechodnosť medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, svojou kreativitou splní požiadavku modernej vedomostnej spoločnosti a tým zvýši záujem mládeže o zážitkové učenie. Všetky metodické materiály budú nielen počas projektu, ale aj po skončení realizačného obdobia projektu, využívané tak pracovníkmi s mládežou ako aj pedagógmi, a zároveň budú dostupné širokej verejnosti.
 
Témy, v rámci ktorých si môžu pracovníci s mládežou zvyšovať kompetencie a praktické zručnosti, sú
pre jednotlivé samosprávne kraje nasledovné:
- IN MÉDIA (Trenčín):
Podpora praktického využívania IKT cez zážitkové aktivity.
- PRO-FIT (Trnava):  
Podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti pri cestnej premávke prostredníctvom zážitkových aktivít.
- TALENT V AKCII (Žilina):
Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou (šport a iné).
- SVET JE RÔZNORODÝ (Prešov):
Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite cez zážitok.
- ENVIROZÁŽITOK (Banská Bystrica):
Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove.
- AJ NÁS SA TO TÝKA (Košice):
Podpora a rozvoj globálneho vzdelávania.
- PRAKTIK (Nitra):
Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi.
 
Prečo sa zapojiť?
Pracovník s mládežou sa naučí, ako odovzdávať svoje know-how. Potiahne so sebou mládežníckeho vedúceho, s ktorým bude pracovať a zabezpečí tak kontinuitu svojej práce a snahy.

Mládežnícky vedúci sa naučí, ako pracovať so skupinou mladých. Zároveň bude mať odbornú pomoc a podporu pracovníka s mládežou. Získa nové kompetencie a bude si ich môcť priamo počas vzdelávania prakticky overiť.

Škola získa spoluprácu na projekte, ktorý dopĺňa formálne vzdelávanie tak, aby boli tieto dva spôsoby v synergickom vzťahu. Zároveň bude mať možnosť ponúknuť svojim žiakom a študentom zážitkové pobyty Zaži-to!, na ktorých získajú nové kompetencie  cez zážitkové aktivity.

Centrá voľného času dodajú ďalší rozmer už realizovaným voľno časovým aktivitám – neformálne vzdelávanie v kľúčových kompetenciách. Získajú tak okrem iného aj ďalší argument na ich zachovanie a spôsoby na oslovovanie širšej skupiny mládeže.
 
Kontakty
Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie o Národnom projekte PRAKTIK, prípadne o termínoch a miestach, v ktorých sa budú konať školenia, kontaktujte naše TCM.

Tematické centrum mládeže (TCM) pre Košický kraj:  Moyzesova 36, 040 01 Košice

Aktivita 1: Mgr. Martin Boršč
odborný riešiteľ pre tvorbu tematických centier mládeže na regionálnej úrovni
pre Košický kraj
e-mail: martin.borsc@iuventa.sk

Aktivita 2: Mgr. Zuzana Pachová
odborná riešiteľka pre vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou
na regionálnej úrovni pre Košický kraj
e-mail: zuzana.pachova@iuventa.sk

Aktivita 3: Mgr. Zuzana Eštočínová
odborný riešiteľ pre zabezpečenie zážitkových programov pre mládež na regionálnej úrovni
pre Košický kraj
e-mail: zuzana.estocinova@iuventa.sk


 
 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2, SK - 811 04 Bratislava 1
www.iuventa.sk/projektpraktik

© Mesto Rožňava, 24. 10. 2013 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.