Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  22.5.2020

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 28. mája 2020 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 419 kB)
5.  

Rokovací poriadok MZ – návrh na doplnenie(PDF, 337 kB)

6.   Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – voľba člena(PDF, 204 kB)
7.  

VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 406 kB)

8.  
9.   Majetkoprávne záležitosti:
  1.
10.  
11.   Odpadové služby mesta Rožňava – kreovanie orgánov príspevkovej organizácie (PDF, 140 kB)
12.   Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019 – 2020 – n á v r h (PDF, 12 MB)
13.   Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a doplnky č. 06“(PDF, 2 MB)
14.   Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019(PDF, 962 kB)
15.   Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019 (PDF, 100 kB)
16.   Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2020 (PDF, 521 kB)
17.   Olympijský klub Gemer – Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zriadenie „ Siene slávy ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ – budova OKC(PDF, 834 kB)
18.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020(PDF, 150 kB)
  2.

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Rožňava k 31.12.2017, 31.12.2018 , 31.12.2019 (PDF, 130 kB)

19.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
20.   Diskusia
21.   Záver
   

V súlade s Opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4085/2020 zo dňa 19.5.2020 je potrebné dodržiavať nasledovné:

  • Zasadnutia MZ je možné zúčastniť sa len v ochrannom rúšku
  • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • Zakazuje sa podávanie rúk
  • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m
 

© Mesto Rožňava, 22. 5. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 22.05.2020 09:18 hod.