Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  30.4.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň  06. mája 2021 o 09.00 hodine

do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 431 kB)
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.   Majetkoprávne záležitosti:
  1.
  2.

VINIČKY service s.r.o. – žiadosť o predaj pozemku mesta Rožňava (PDF, 926 kB)

  3.
  4.

Beáta Laššanová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 2,6 MB)

  5.

Margaréta Hacsková, Komenského 10, Rožňava – zámer kúpy pozemkov do majetku mesta (PDF, 676 kB)

  6.

Základná umelecká škola – zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave(PDF, 205 kB)

  7.

Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie k výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu(PDF, 100 kB)

15.  

Voľba člena Dozornej rady TSM Rožňava(PDF, 130 kB)

16.  

Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie podnikateľskej činnosti (PDF, 185 kB)

17.  
18.  

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o., za rok 2020 (PDF, 333 kB)

19.  

Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2020 (PDF, 73 kB)

20.  

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2021 (PDF, 252 kB)

21.  
22.  

Plán činnosti hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2020 (PDF, 257 kB)

23.  

Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava (PDF, 357 kB)

24.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1.

Kontrola odstránenia zistených nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava zistených pri kontrole v roku 2020 (PDF, 130 kB)

  2.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2021 (PDF, 104 kB)

  3.

Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za rok 2020 (PDF, 141 kB)

  4.

Kontrola odstránenia zistených nedostatkov po vykonanej kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Ulica akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave v roku 2020 (PDF, 165 kB)

25.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
26.   Diskusia
27.   Záver
   
 
Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19  je každý povinný  počas konania zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné:
 
- Zasadnutia MZ sa zúčastniť v respirátore bez výdychového ventilu
- Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
- Prísny zákaz  podávania rúk
- Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m
- Zasadnutia MZ sa môže zúčastniť len osoba, ktorá sa preukáže:
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
  • negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
  • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou mRNA vakcíny (napr. Pfizer/BioNTech/Moderna), pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní, alebo
  • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca), pričom od očkovania museli uplynúť aspoň 4 týždne, alebo
  • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou mRNA alebo vektorovej vakcíny, pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní a vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo
  • potvrdením o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní.
  • Žiadnym z predchádzajúcich dokladov sa nemusí preukázať osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu na COVID-19.

 

 

 

Michal D o m i k
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 30. 4. 2021, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 30.04.2021 11:59 hod.