Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  27.7.2020

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 31. júla 2020 o 8.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.  

Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách(PDF, 43 kB)

3.   Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na doplnenie(PDF, 1,2 MB)
4.   Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele(PDF, 464 kB)
5.   Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt – Letné kúpalisko v Rožňave(PDF, 171 kB)
6.   Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – zverejnenie zámeru predaja budovy vo vlastníctve mesta(PDF, 1,2 kB)
7.   Záver
     
   

Z dôvodu ochrany zdravia pred ochorením COVID – 19  doporučujem počas konania zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné:

  • zúčastniť  sa ho len v ochrannom rúšku
  • účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • zákaz podávania rúk
  • pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m

 

 

 

Michal D o m i k
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 27. 7. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 27.07.2020 14:32 hod.