Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  25.6.2020

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 2. júla 2020 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 394 kB)
5.  

VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na doplnenie(PDF, 223 kB)

6.  

VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 266 kB)

7.  

VZN mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 291 kB)

8.  
9.   VZN mesta Rožňava o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb – návrh na zmenu (PDF, 182 kB)
10.  

VZN mesta Rožňava o prevádzkovaní hazardných hier (PDF, 224 kB)

11.   Zásady pre určovania výšky nájomného – návrh na doplnenie (PDF, 1,3 MB)
12.   Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2020 - 2022 (PDF, 3,6 MB)
13.   Akčný plán rozvoja mesta Rožňava na roky 2020 - 2022 (PDF, 1,7 MB)
14.  

Analýza súčasného stavu školstva v meste Rožňava (PDF, 1,5 MB)

15.   Majetkoprávne záležitosti:
  1.
  2. Erik Ferko, Nadabula 89, Rožňava – žiadosť o predaj pozemku (PDF, 833 kB)
  3. Magdaléna Maková, Hornocintorínska 30, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 933 kB)
  4. REŠPED trans, s.r.o., Jablonov nad Turňou 64 – predaj pozemku mesta (PDF, 873 kB)
  5. Alexander Rézmúves, Krátka 7, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 690 kB)
  6. Eva Szaniszlóová, Letná 322/32, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 514 kB)
  7.

Károly Deme, Arany János út, 15, Salgótarján, Maďarsko – zverejnenie zámeru predaja pozemku a zriadenie vecného bremena (PDF, 940 kB)

  8.

Bc. Peter Szarka, Okružná 4, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 952 kB)

  9.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku PDF, 934 kB)

  10. DS2 s.r.o., Gemerská 563, Brzotín – návrh na zrušenie uznesenia MZ č.167/2019 zo dňa 26.9.2019 (PDF, 368 kB)
  11.

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – darovanie nehnuteľnosti do majetku mesta (PDF, 463 kB)

  12. Vyňatie budovy zo správy Technických služieb mesta Rožňava a jej odovzdanie do správy pre Odpadové služby mesta Rožňava (PDF, 509 kB)
  13. Margaréta Hacsková, Komenského 10, Rožňava – odkúpenie pozemkov / uzatvorenie nájomnej zmluvy (PDF, 637 kB)
  14. ARTON s.r.o. – žiadosť o odpustenie nájomného (PDF, 201 kB)
  15. ISPA spol. s r.o. – žiadosť o odpustenie nájomného (PDF, 201 kB)
16.  
17.  

12. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Rožňave v roku 2021 (PDF, 174 kB)

18.   Informatívna správa o vyjadrení sa doterajších žiadateľov o zmenu územného plánu mesta Rožňava.(PDF, 4 MB)
19.   Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2019(PDF, 327 kB)
20.  

Návrh na zmenu organizácie dopravy a dopravného značenia – poslanecký návrh (PDF, 480 kB)

21.   Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 162/2018 zo dňa 27.09.2018(PDF, 185 kB)
22.   Využitie ľadovej plochy v letnom období na športové aktivity – schválenie dodatku k cenníku Zimného štadióna (PDF, 213 kB)
23.   Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zariadenie „ Siene slávy Rožňavského športu „ – budova OKC(PDF, 839 kB)
24.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami – Základná umelecká škola Ulica Akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave – kontrolované obdobie rok 2019(PDF, 332 kB)
  2.

Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020(PDF, 135 kB)

25.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
26.   Diskusia
27.   Záver
   

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19 doporučujem počas konania zasadnutia MZ v Rožňave dodržiavať nasledovné:

  • Zasadnutia MZ sa zúčastniť v ochrannom rúšku
  • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • Zákaz podávania rúk
  • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m

 

 

Michal D o m i k
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 26. 6. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 26.06.2020 12:24 hod.