Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  18.9.2020

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 24. septembra 2020 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 447 kB)
5.  

Informačná správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta(PDF, 221 kB)

6.  

VZN mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 220 kB)

7.  

VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na doplnenie (PDF, 267 kB)

8.  
9.   Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok za rok 2019 (PDF, 1,5 MB)
10.  

Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2020(PDF, 2 MB)

11.   Návrh na čerpanie NFP z MF SR (PDF, 225 kB)
12.   Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 (PDF, 840 kB)
13.   Majetkoprávne záležitosti:
  1.
  2. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – predaj budovy vo vlastníctve mesta (PDF, 1 MB)
  3. Ayr Fair s.r.o., Zátišie 10, Bratislava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 630 kB)
  4. Margita Legnárová, Ernesta Rótha 533/51, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku (PDF, 1,1 MB)
  5. Zoltán Tóth a manželka Alexandra Tóthová, Nadabula 76, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,6 MB)
  6. Magdaléna Maková st., Magdaléna Maková ml., a Darina Maková, Hornocintorínska 30, Rožňava – prenájom pozemku mesta (PDF, 966 kB)
  7.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava – prenájom pozemku mesta (PDF, 950 kB)

  8.
  9.
PDF, 1,2 MB)
  10. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta v k.ú, Nadabula (PDF, 337 kB)
  11.
14.  
15.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
16.   Diskusia
17.   Záver
     
   

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19  doporučujem počas konania zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné:

  • Zasadnutia MZ sa zúčastniť  v ochrannom rúšku
  • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • Zákaz  podávania rúk
  • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m

 

 

 

Michal D o m i k
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 18. 9. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 18.09.2020 10:07 hod.