Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  20.9.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 26.septembra 2019 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   Rokovací poriadok MZ –  návrh na zmenu - poslanecký návrh(PDF, 139 kB)
5.   Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta  - návrh na zmenu a doplnenie (PDF, 7,5 MB)
6.   Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MZ v Rožňave – zmena člena(PDF, 61 kB)
7.   Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave - návrh(PDF, 75 kB)
8.   Návrh na odmenu Mgr. Dionýzovi Keményovi za plnenie úloh hlavného koordinátora Participatívneho rozpočtu v roku 2018 – poslanecký návrh(PDF, 61 kB)
9.   Výročná správa  mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018 (PDF, 5,9 MB)
10.   Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2019 (PDF, 1,8 kB)
11.   Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.6.2019 (PDF, 691 kB)
12.   Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 (PDF, 913 kB)
13.   Návrh na schválenie  1. zmeny rozpočtu TSM Rožňava (PDF, 620 MB)
14.   VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 197 kB)  
15.   Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP - návrh (PDF, 65 kB)
16.   Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie (PDF, 154 kB)
17.   Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie (PDF, 1,1 MB)
18.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Katarína Bernáthová, č.6, Čučma – žiadosť o predaj pozemku mesta(PDF, 1,1 MB)
  2. Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta(PDF, 1,3 MB)
  3.
  4. Ing. Vladimír Macák, Mateja Bela 4751/38 Piešťany – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava(PDF, 700 kB)
  5. Wisconsult, s.r.o., Čučmianska dlhá č.8, Rožňava – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 560 kB)
  6. Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov (PDF, 573 kB)
  7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice – návrh na zmenu uznesenia MZ č. 41/2019 zo dňa 28.2.2019 (PDF, 448 kB)
  8. Ing. Jozef Lakoš, Budovateľská 27, Rožňava – zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľností (PDF, 604 kB)
  9. DS2 s.r.o., Gemerská 563, Brzotín – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 355 kB)
  10. A. Rézmúvesová a A. Suchá, Krátka 4, Rožňava –  žiadosť o prenájom pozemku mesta (PDF, 988 kB)
  11. Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava (PDF, 176 kB)
  12. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy TSM Rožňava(PDF, 66 kB)
19.   Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni - financovanie spoluúčasti(PDF, 448 kB)
20.   Rekonštrukcia letného kúpaliska v Rožňave – I. etapa, zmena uznesenia č. 106/2019 bod. 1 MZ zo dňa 25.4.2019 (PDF, 1,5 MB)
21.   Správa o činnosti MsP za 1. polrok 2019 (PDF, 98 kB)
22.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2019 (PDF, 115 kB)
  2. Petícia za rekonštrukciu malometrážnych bytov vo vlastníctve mesta na Jovickej ulici č. 52 až 62 v Rožňave (PDF, 217 kB)
  3. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami na pohostenie a dary za rok 2018 v kontrolovanom subjekte mesto Rožňava (PDF, 143 kB)
  4. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za rok 2018 v kontrolovanom subjekte mesto Rožňava (PDF, 137 kB)
  5. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.so zameraním na dodržiavanie § 5 – povinne zverejňované informácie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava (PDF, 221 kB)
  6. Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a zákona č. 553/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v z.n.p. za roky 2018 – 2019 v MsD Actores (PDF, 112 kB)
23.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
24.   Interpelácie poslancov
25.   Záver
   

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

 

© Mesto Rožňava, 20. 9. 2019, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 20.09.2019 10:08 hod.