Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  11.5.2022

 

P o z v á n k a


 

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m
 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
na deň  19. mája  2022 o 09.00 hod.
do spoločenskej sály MsÚ
 

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Všeobecne záväzné nariadenie  o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2023 – návrh (PDF, 546 kB)

9.  

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na zmenu a doplnenie (PDF, 858 kB)

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
Majetkoprávne záležitosti:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

Kaufland Slovenská republika, v. o. s. Bratislava  – výpožička a prenájom pozemku mesta (PDF, 4 MB)

  15.
  16.

MUDr. Greškovič, Plešivec  a Eva Greškovičová, Rožňava  – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 1,1 MB)

  17.
  18.

Ing. Karol Kováč a JUDr. Viktória Kerekešová , Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov (PDF, 2,3 MB)

  19. Klub horských športov KRAS, Rožňava – výpožička pozemku (PDF, 786 kB)
  20. ISOWOOD s.r.o.  Nadabula –  výmaz vecného bremena z listu vlastníctva(PDF, 1,5 MB)
15.  
16.
 
17.  
18.  
19.   Informačná správa o náhradnej výsadbe zelene v meste Rožňava (PDF, 15 MB)
20.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
21.   Diskusia
22.   Záver
   
 

Michal D o m i k
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 13. 5. 2022, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 13.05.2022 08:26 hod.