Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  16.11.2020

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň  19. novembra  2020 o 09.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 423 kB)
5.  
6.  
7.  
8.  
9.   Majetkoprávne záležitosti:
  1.
  2. Alexander Rézmúves a manželka Anna Rézmúvesová, Krátka 7, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja, resp. prenájmu pozemkov mesta (PDF, 4,5 MB)
  3.
  4. Tomáš Lázár a manželka Beáta Lázárová, Útulná 17, Rožňava – zámena pozemkov v k.ú. mesta Rožňava(PDF, 1,2 MB)
  5. Beáta Laššánová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 2,6 MB)
  6. Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava – výpožička telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave (PDF, 169 kB)
  7.
  8.
  9.
  10. Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – návrh na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (PDF, 3,3 MB)
10.  
11.  
12.   Informatívna správa o predložení Žiadosti o poskytnutie grantu na projekt – Multifunkčná športovo – kultúrna hala Rožňava(PDF, 165 kB)
13.  
14.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole v roku 2019 v MTVŠ  s.r.o. (PDF, 107 kB)
  2. Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov z kontroly v roku 2019 v MsD Actores(PDF, 97 kB)
  3. Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole dodržiavania podmienok (PDF, 164 kB)
15.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
16.   Diskusia
17.   Záver
   

 

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19  je povinné  počas konania zasadnutia MZ v Rožňave  dodržiavať nasledovné:

  • Zasadnutia MZ sa zúčastniť  v ochrannom rúšku
  • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • Zákaz  podávania rúk
  • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m

 

 

Michal D o m i k
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 13. 11. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 13.11.2020 12:45 hod.