Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  4.7.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 12.júla 2019 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 115 kB)
5.   VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh na doplnenie (PDF, 86 kB)
6.   VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi -  návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 195 kB)
7.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Milan Moro, Nadabula č. 58 – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku(PDF, 1,3 MB)
  2: Mária Csíszárová, Čučmianska 1688/6, Rožňava - zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti (PDF, 959 kB)
  3: Alexander Rézmúves, Krátka č. 7, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 948 kB)
  4. Martin Suchý a Alžbeta Suchá, Krátka č. 4, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 812 kB)
  5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho predaja  plynárenského zariadenia (PDF, 400 kB)
  6. Plán obnovy infraštrukturálneho majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (PDF, 592 MB)
  7. Obec Čučma – návrh na zrušenie bodu 1 uznesenia MZ č. 216/2017 zo dňa 30.11.2017 a uznesenia č. 76/2018 zo dňa 26.04.2018 (PDF, 449 kB)  
8.   Rekonštrukcia Zimného štadióna v Rožňave - havarijný stav - I. etapa (PDF, 400 kB)
9.   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej materskej školy bl. Zdenky v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 1.9.2019 (PDF, 296 kB)
10.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu – Cyklochodník Rožňava (PDF, 37 kB)
11.   Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja – návrhy na ocenenie (PDF, 3,1 MB)
12.   Predloženie žiadosti  o poskytnutie dotácie  na  projekt „Zlepšeniedopravno- bezpečnostnej situácie a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Rožňave“ (PDF, 39 kB)
13.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1.
14.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
15.   Interpelácie poslancov
16.   Záver
   

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

 

© Mesto Rožňava, 4. 7. 2019, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 4.07.2019 13:13 hod.