Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  31.10.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 7.novembra 2019 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3.  
Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 275 kB)
5.   Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2020 (PDF, 79 kB)
6.   Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie(PDF, 1,1 MB)
7.   Návrh na úpravu nájomného v malometrážnych bytoch(PDF, 63 kB)
8.   Správa o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov(PDF, 49 kB)
9.   VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh (PDF, 182 kB)
10.   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 421 kB)
11.   VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 498 kB)
12.   VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na zmeny (PDF, 155 kB)
13.   Majetkoprávne záležitosti:
  1.
  2. Ladislav Takáč , M. Kukučína 1, Rožňava  – priamy predaj pozemkov mesta(PDF, 713 kB)
  3.
  4. Alžbeta.Suchá, Krátka 4, Rožňava  – priamy prenájom pozemku mesta(PDF, 909 kB)
  5. Prenájom majetku mesta – nebytové priestory ( v súčasnosti reštaurácia Tri ruže)(PDF, 490 kB)
  6. RVRENT s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava  – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava(PDF, 731 kB)
14.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave(PDF, 37 kB)
15.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Prestupné bývanie v meste Rožňava (PDF, 36 kB)
16.   Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava(PDF, 240 kB)
17.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti -  Technologické vybavenie pre zberný dvor v Rožňave(PDF, 38 kB)
18.   Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – Informatívna správa(PDF, 41 kB)
19.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce so zameraním na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2018 v subjekte mesto Rožňava(PDF, 144 kB)
  2. Správa z kontroly hospodárenia MTVŠ s.r.o. za rok 2018, kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce(PDF, 111 kB)
  3. Kontrola v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie príslušnej legislatívy(PDF, 104 kB)
20.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
21.   Záver
   

 

 

© Mesto Rožňava, 31. 10. 2019, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 31.10.2019 19:21 hod.