Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie MZ

 24.03.2023
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 30. marca 2023 o 09.00 hod. do malej zasadačky MsÚ
Pozvánka na zasadnutie MZ
Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 24. 3. 2023
 
 
Pozvánka
 
       

P o z v á n k a
      
            V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
na deň  30. marca  2023 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ

 

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,44 MB)
5.   Návrh na schválenie 1. zmeny  rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023 (PDF, 743 kB)
6.   VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1 MB)
7.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Ing. Ľubomíra Fabiánová, Šafárikova 33, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,8 MB)
  2. Ing. Alena Gášpárová,  Muškátová 598/8, Turňa nad Bodvou – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 2,3 MB)
  3. Václav Havránek, Slnečná 5, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 2,2 MB)
  4. Wang Chenchen,  A. Cházára  11, Rožňava  – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,6 MB)
  5. Ing. Peter Krajec, Tehelná 11 Rožňava a manželka Veronika Krajecová , Kyjevská 13, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 2 MB)
  6. Ulica Novomeského, Rožňava   – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 3,5 MB)
  7. Ulica  Východná, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 2 MB)
  8. STEFE Rožňava, s.r.o.  Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica -   zverejnenie zámeru predaja  pozemku mesta (PDF, 4 MB)
  9. Andrej Voľanský a manželka Viktória Voľanská, Bočná 5, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  (PDF, 2 MB)
  10. Tibor Gyenes a manželka  Denisa Gyenesová, Nadabula 247 – predaj pozemku mesta  (PDF, 964 kB)
  11. Jozef Orosz , Jána Brocku 22, Rožňava – prenájom pozemku mesta (PDF, 1,1 MB)
  12. Milan Dorkin, Rožňavské Bystré 129  – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 2,6 MB)
  13. Tunde Zimanová, Hámosiho 185, 049 51 Brzotín – zmena uznesenia MZ č. 214/2022 zo dňa 15. 12. 2022 (PDF, 2,4 MB)
  14. ROS reklamná obchodná spoločnosť, Bencúrova 5, 821 04 Bratislava  – zverejnenie zámeru prenájmu stĺpov verejného osvetlenia (PDF, 504 kB)
  15. Protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Rožňava (PDF, 610 kB)
  16. Správa z vykonania inventarizácie za rok 2022 (PDF, 1,1 MB)
8.   Centrum právnej pomoci, Račianska 71, P. O. BOX 18, 810 05 Bratislava – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – konečné schválenie (PDF, 1,2 MB)
9.   Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava – žiadosť o zmenu – doplnenie čl. II Účel nájmu v zmluve č. 51/2009 (PDF, 565 kB)
10.   Zrealizované práce a stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove Kultúrno – kreatívneho centra Kláštor na Betliarskej ul. č. 2 v Rožňave (PDF, 2 MB)
11.   Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie projektu – „ Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry “ (PDF, 884 kB)
12.   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky  2023 - 2027 (PDF, 661 kB)
13.   Návrh na založenie občianskeho združenia Mesto Rožňava pomáha (PDF, 739 kB)
14.   Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava – Žiadosť o vydanie súhlasu so spojením Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM – Református Óvoda, Kozmonautov 4358/2A Rožňava a Základnej školy reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája (PDF, 683 kB)
15.   Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Informatívna správa (PDF, 1,1 MB)
16.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí,  v znení neskorších predpisov,  a dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta za obdobie roku 2022 (PDF, 252 kB)
  2. Správa z kontroly dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s kúpou nehnuteľností do majetku mesta za obdobie roku 2022 (PDF, 135 kB)
  3. Žiadosť o súhlas MZ s výkonom inej zárobkovej činnosti HK mesta Rožňava v súlade s  § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (PDF, 140 kB)
17.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
18.   Diskusia
19.   Záver

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 24. 3. 2023, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave