Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie MZ

 16.11.2022
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE na deň 21. novembra 2022 o 17.00 hodine do sály Kongresového centra v budove historickej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
Pozvánka na zasadnutie MZ
Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 15. 11. 2022
 
 
Pozvánka
 
          V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

z v o l á v a m

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE

 
na deň 21. novembra 2022 o 17.00 hodine

do sály Kongresového centra v budove historickej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
 
 
Program:
I časť
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava
4. Prevzatie Osvedčenia o zvolení za primátora a zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5. Prevzatie Osvedčenia o zvolení za poslanca MZ a zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
   
II. časť
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
9. Správa mandátovej komisie
10. Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v Rožňave k Etickému kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava (PDF, 448 kB)
11. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva (PDF, 330 kB)
12. Poverenie zastupovaním primátora mesta , úväzok a plat zástupcu primátora – informatívna správa (PDF, 901 kB)
13. Návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (PDF, 713 kB)
14. Návrh na zmenu § 18 ods. 4 Štatútu mesta Rožňava (PDF, 666 kB)
15. Návrh na určenie počtu členov komisií, predsedov, podpredsedov a členov komisií pri MZ v Rožňave z poslancov MZ (PDF, 273 kB)
16. Návrh na určenie členov komisií pri MZ v Rožňave z radov občanov (PDF, 443 kB)
17. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora mesta (PDF, 576 kB)
18. Určenie platu primátorovi mesta (PDF, 251 kB)
19. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon sobášnych obradov (PDF, 414 kB)
20. Návrh na odvolanie zástupcov mesta v Dozornej komisii príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava a návrh na schválenie nových (PDF, 704 kB)
21. Návrh na odvolanie zástupcov mesta v Dozornej komisii príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava a návrh na schválenie nových (PDF, 714 kB)
22. Návrh na odvolanie zástupcov mesta v Dozornej komisii príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores a návrh na schválenie nových (PDF, 709 kB)
23. Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava a návrh na menovanie nových (PDF, 709 kB)
24. Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o. a návrh na menovanie nových (PDF, 706 kB)
25. Odvolanie delegovaných zástupcov a návrh na delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v novom volebnom období 2022 - 2026 (PDF, 366 kB)
26. Záver

 

 

Michal Domik   
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 16. 11. 2022, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave