Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie MZ

 03.02.2023
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 09. februára 2023 o 09.00 hod. do malej zasadačky MsÚ
Pozvánka na zasadnutie MZ
Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 1. 2. 2023
 
 
Pozvánka
 
       

P o z v á n k a
      
            V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
na deň  09. februára  2023 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ

 

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,54 MB)
5.   Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2023 - 2025 (PDF, 9,5 MB)
6.   Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (PDF, 4,5 MB)
7.   VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny (PDF, 1 MB)
8.   VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava - návrh (PDF, 549 kB)
9.   VZN o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – návrh na zmeny (PDF, 618 kB)
10.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Tibor Gyenes a manželka, Nadabula 247 – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava (PDF, 1,6 MB)
  2. Vojtech Tomes a manželka, Čučmianska 20, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  3. Ing. J. Ďurský , Rožňavské Bystré 187 - zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 1,9 MB)
  4. Jozef Orosz, J. Brocku 22, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 1,1 MB)
  5. Štefan Gono a manželka, Hrnčiarska 2, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  6. Ing. Malvína Dudášová, Edelényska 22, Rožňava – predaj pozemku mesta a zriadenie vecného bremena (PDF, 1,63 MB)
  7. Miroslav Patera, Šafárikova 127, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 1 MB)
  8. Ing. Marek Tutter a manželka Ing. Lucia Tutterová, Edelényska 2, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 1,7 MB)
  9. Milan Dorkin, Rožňavské Bystré 129 – doplnenie uznesenia (PDF, 1,6 MB)
  10. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava (PDF, 488 kB)
11.   Olympijský klub GEMER – žiadosť o predĺženie bezplatnej výpožičky nebytových priestorov, miestnosť č. 5 – 6 v budove OKC (PDF, 1,3 MB)
12.   Centrum právnej pomoci – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – zverejnenie zámeru (PDF, 1,4 MB)
13.   Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022 (PDF, 1 MB)
14.   Návrh na zmenu „ Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava v roku 2023“ (PDF, 363 kB)
15.   Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Rožňava – schválenie (PDF, 11 MB)
16.   Informačná správa o výrubových konaniach a náhradnej výsadbe drevín za rok 2022 (PDF, 1 MB)
17.   Informačná správa - invázne rastliny na území mesta Rožňava (PDF, 507 kB)
18.   Plán činnosti a hospodárenia mestského televízneho štúdia s. r. o. Rožňava na rok 2023 (PDF, 1,1 MB)
19.   Správa činnosti Mestskej polície za rok 2022 (PDF, 847 kB)
20.   Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2023 (PDF, 608 kB)
21.   Návrh na predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 (PDF, 469 kB)
22.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2022 (PDF, 165 kB)
  2. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2022 (PDF, 103 kB)
  3. Správa z kontroly odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava v roku 2019 (PDF, 265 kB)
23.   Určenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta Rožňava (PDF, 805 kB)
24.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
25.   Diskusia
26.   Záver

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 3. 2. 2023, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave