Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže

 07.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže
Mestský úrad v Rožňave
Komisia vzdelávania a mládeže pri MZ v Rožňave

 
P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie vzdelávania a mládeže Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
Dňa 14. 03. 2024 /štvrtok/ o 16.30 hod v kancelárii č. 117 – 1. poschodie MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
2. Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 – vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Bc. Romina Gyüréková
3. VZN mesta Rožňava o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
4. Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v ich novom funkčnom období 2024 - 2028 Mgr. Alžbeta Tamásová
5. Plnenie uznesení PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
  Záver  
material MZ Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 2 MB)

 

 

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
tajomníčka komisie
Mgr. Matúš Bischof
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 3. 2024, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava