Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže

 14.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže
Mestský úrad v Rožňave
Komisia vzdelávania a mládeže pri MZ v Rožňave

 
P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie vzdelávania a mládeže Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
Dňa 20. 09. 2023 (streda) o 15.30 hod
v zasadacej miestnosti MsÚ – 2. poschodie
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 06. 2023 Michaela Stehlová
2. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2023 Michaela Stehlová
3. Schválenie zmluvy o vytvorení Spoločného školského úradu v Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou Drnava Mgr. Alžbeta Tamásová
4. Schválenie zmluvy o vytvorení Spoločného školského úradu v Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou Brzotín Mgr. Alžbeta Tamásová
5. Správa o letnej činnosti MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava Mgr. Alžbeta Tamásová
6. Plnenie uznesení PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
7. Rôzne Mgr. Alžbeta Tamásová
  Záver  
material MZ Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 7 MB)

 

 

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
tajomníčka komisie
Mgr. Matúš Bischof
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 9. 2023, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava