Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 08.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa
 
13. 03. 2024 (streda) o 15:00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 

Program:

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
3.2 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – protest prokurátora Mgr. Juraj Halyák
3.3 Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 – vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Romina Gyüréková
3.4 Predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Rožňave“ Bc. Jana Ujházyová
3.5 Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania karty Rožňavčan – návrh na doplnenie Sláva Magyarová
4. Majetkoprávne  
4.1 Ján Fábián a manželka Mgr. Mária Fábiánová, Zakarpatská č. 22, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.2
Peter Vnenčák a manželka JUDr. Martina Vnenčáková, Betliarská 88/11, Rožňava
- zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava
Blanka Fabianová
4.3 Ingrid Kesziová, Okružná 2, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
4.4 MUDr. Jiří Krejzl, Pionierov 2, 048 01 Rožňava
- predaj pozemku mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac– január-február 2024 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
6.1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - RNDr. Jozef Gregor- člen komisie RNDr. Jozef Gregor
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 27,2 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava 8. 3. 2024, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava