Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 22.01.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

24. 01. 2024 (streda) o 15:00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 

Program:

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Zrealizované práce a stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ul. 2 v Rožňave Mgr. Juraj Halyák
3.2 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie projektu - "Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava" Ing. Štefan Barczi, MBA
Romina Gyuréková
3.3 Obnova bytového domu“ na Ul. jovickej 52-54 v Rožňave Ing. Marian Baláž
3.4 Obnova bytového domu“ na Ul. jovickej 56 -58 v Rožňave Ing. Marian Baláž
3.5 Obnova bytového domu“ na Ul. jovickej 60 - 62 v Rožňave Ing. Marian Baláž
3.6 Zmeny a doplnky ( ZaD ) č. 8 územného plánu Mesta Rožňava - návrh Ing. Peter Tešlár
4. Majetkoprávne  
4.1 Tibor Baffi a manželka Hedviga Baffiová, Rožňavská 540, Krásnohorské Podhradie
- darovanie pozemku do majetku mesta
Blanka Fabianová
4.2 Andrea Gášpárová, Páterova č. 6, Rožňava
- kúpa pozemku do majetku mesta
Blanka Fabianová
4.3 Marek Varga, Šafárikova 33, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac– december 2023 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 9,5 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava 22. 1. 2024, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava