Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 20.10.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

25. 10. 2023 (streda) o 15:00 hod.
vo  veľkej spoločenskej sále na prízemí MsÚ

 

Program:

14.00– 15.00 – miestna ohliadka v katastrálnom území Rožňava

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – návrh na zmeny a doplnenie
Ing. Róbert Hanuštiak
Mgr. Juraj Halyák
3.2 Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi – návrh  Mgr. Juraj Halyák
3.3 Mesto Rožňava – stratégie, investície a pozvoľnosť Ing.arch. Peter Tešlár
4. Majetkoprávne  
4.1
SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fabianová
4.2
BYTEX RV, s. r. o., Betliarska 4, Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fabianová
4.3
MVDr. Estera Pengerová, Letná 17, Košice
MUDr. Enikő Sedláková, Kuzmányho 15, Košice
Miroslava Erdősová, Južná trieda 32, Košice
Róbert Erdős Južná trieda 32, Košice
vysporiadanie vzájomných vzťahov
Blanka Fabianová
4.4
Anna Adlerová, Mierová 7, 048 01 Rožňava
- predaj pozemku mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
4.5
Marian Šoltés, Mierová 17, 048 01 Rožňava
- predaj pozemku mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
4.6
Zdenka Šmidtová, Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava
- predaj pozemkov mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
4.7
Mikuláš Luca, Edelényska 48, 048 01 Rožňava
- predaj pozemku mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
4.8
Ing. Norbert Werner, Edelényska 28, 048 01 Rožňava
- predaj pozemku mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac september 2023 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 13,5 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 10. 2023, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava