Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 08.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

13. 09. 2023 (streda) o 15:00 hod.
vo veľkej spoločenskej sále na prízemí MsÚ

Program:

14.00– 15.00 – miestna ohliadka v katastrálnom území Rožňava

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Návrh na schválenie „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024“ Mgr. Michal Drengubiak
3.2 Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2023 Michaela Stehlová
3.3 Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2023 Michaela Stehlová
4. Majetkoprávne  
4.1 Jakub Ilašenko, Rožňavské Bystré 16
- zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
Blanka Fabianová
4.2 Ladislav Strinka a manželka Ružena Strinkovm Jarná 35, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fabianová
4.3 AURANUM spol. s r. o., Štitnícká 3600, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.4 Zdenka Šmidtová, Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava
- predaj pozemku mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
4.5 Ďurán Slavomír a Ďuránová Martina, Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
4.6 Ondrej Dongó, Nadabula 90, Rožňava
- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
(miestna ohliadka)
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.7 Druživa, o.z., Betliarska 2, Rožňava
- zverejnenie zámeru výpožičky pozemkov mesta
Ing. Michal Brincko
4.8 Marián Ferko, Čučmianska 26, Rožňava
- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac júl-august 2023 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
3 Všeobecné  
3.4 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel - návrh Ing. Róbert Hanuštiak
Mgr. Juraj Halyák
6. Podnety  
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 22 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 9. 2023, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava