Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 10.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 
POZVÁNKA
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

15. 03. 2023 (streda) o 15:00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 

Program:

13.30– 15.00 – miestna ohliadka v katastrálnom území Rožňava

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2023 Michaela Stehlová
3.2 Zrealizované práce a stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove Kultúrno kreatívneho centra Kláštor na Betliarskej ul. 2 v Rožňave Mgr. Michal Drengubiak
3.3 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní o podmienkach umiestňovania a prevádzkovania terás na území mesta Rožňava Ing. Jana Nemes
3.4 Návrh funkčného využitia územia nad pamätníkom Jána Pavla II Ing. Jana Nemes
3.5 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie projektu - "Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry" Ing. Jarmila Jánošíková
3.6 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 Romina Gyüréková
3.7 Prehodnotenie náplne práce komisie výstavby - aktualizáciu, doplnenie, prehodnotenie Ing. Attila Kelecsényi
4. Majetkoprávne  
4.1 BYTEX RV, s. r. o., Betliarska 4, Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.2 STEFE Rožňava, s. r. o., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.3 Wang Chenchen, A. Cházára 11, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.4 Ing. Ľubomíra Fabianova, Šafárikova 33, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.5 Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta ul. Východná
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.6 Ing. Peter Krajec, Tehelná 11, Rožňava a manželka Veronika Krajecová, Kyjevská 13, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.7 Ing. Peter Krajec, Tehelná 11, Rožňava a manželka Veronika Krajecová, Kyjevská 13, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.8 Václav Havránek, Slnečná 5, 048 01 Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.9 ROS reklamno obchodná spoločnosť, Bencúrova 5, 821 04 Bratislava - zverejnenie zámeru prenájmu stĺpov verejného osvetlenia Ing. Michal Brincko
4.10 Zimanová Tünde, Hámosiho 185, 049 51 Brzotín
- zmena uznesenia MZ č. 214/2022 zo dňa 15.12.2022
Ing. Michal Brincko
4.11 Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta na ul. Novomeského
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac február 2023 - informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
7. Rôzne  
7.1 Postup pri vypracovaní návrhu Programu zlepšenia kvality ovzdušia – doplnenie- informatívna správa RNDr. Jozef Gregor
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 54 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 3. 2023, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava