/ Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 20.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
 
POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa
 

25. 01. 2023 (streda) o 15:00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 

Program:

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na roky 2023-2025 Michaela Stehlová
3.2 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 Mgr. Drengubiak
3.3 Zmeny a doplnky územného plánu mesta Rožňava - schválenie“ Ing. Nemes
3.4 Informačná správa o likvidácií inváznych rastlín na území mesta Rožňava Ing. Nemes
3.5 Informačná správa o výrubových konaniach a náhradnej výsadbe drevín za rok 2022 Ing. Nemes
4. Majetkoprávne  
4.1 Milan Dorkin, Rožňavské Bystré 129
- doplnenie uznesenia MZ č. 185/2022 zo dňa 29. 09. 2022
Blanka Fabianová
4.2 Ing. Alena Gašparová, Muškátová 598/8, Turňa nad Bodvou
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.3 Miroslav Patera, Šafárikova 127, Rožňava
- predaj pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.4
Vojtech Tomes a manž. Renáta Tomesová, Čučmianska 20, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
4.5 Jozef Orosz, Jána Brocku 22, 048 01 Rožňava
- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
4.6 Tibor Gyenes a manž. Denisa Gyenesová, Nadabula 247, 048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
4.7 Ing. Ján Ďurský, 049 31 Rožňavské Bystré 187
- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac november 2022 – január 2023 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
6.1 Údržba Póschovej záhrady RNDr. Jozef Gregor,
člen komisie
6.2 Návrh plánu činnosti Komisie VÚPŽPMK pri riešení problematiky ochrany a tvorby životného prostredia vo volebnom období 2022 - 2026 RNDr. Jozef Gregor,
člen komisie
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 40 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2023, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava