Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

 07.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave

 
 
POZVÁNKA
 
Zasadanie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční dňa:
 
11.03.2024 (PONDELOK)
od 15,30 h v zasadačke na 2. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie, privítanie Zoltán Beke
1. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2024 Michaela Stehlová
2. Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 – vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Bc. Romina Gyüreková
3. Správa TSP o činnosti 10/23 – 12/2023, 01/2024-02/2024 TSP
4. Správa KC o činnosti 10/23 – 12/2023, 01/2024-02/2024 KC
5. Bytová agenda: informácie v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická
6. Informácia o poskytnutých sociálnych pomociach Mgr. Ľudmila Černická
7. Plnenie uznesení Mgr. Ľudmila Černická
8. Rôzne a diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 7 MB)

 

 

Mgr. Ľudmila Černická
tajomníčka komisie
Zoltán Beke  v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 3. 2024, Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava