/ Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

 19.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave

 
 
POZVÁNKA

Zasadanie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční dňa:
 

23.01.2023 (PONDELOK)
od 15,30 h v zasadačke na 2. poschodí

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie Zoltán Beke
1. Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na r. 2023 Michaela Stehlová
2. Správa o činnosti TSP za obdobie 08 – 12 / 2022 Lucia Csuporiová
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 – 2027
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027
Bc. Romina Gyüréková
4. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
5. Bytová agenda
– informácia v zmysle VZN
Mgr. Ľudmila Černická
6. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 38 MB)

 

 

Mgr. Ľudmila Černická
tajomníčka komisie
Zoltán Beke  v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2023, Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava