Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 07.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 7. 3. 2024
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

11. 3. 2024 o 15:45 hod.
v zasadačke MsÚ na III. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2024 M. Stehlová
3. Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania karty ROŽŇAVČAN – návrh na doplnenie S. Magyarová
4. Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 – vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Bc. Gyüréková
5. VZN mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – protest prokurátora Mgr. Halyák
6. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
7. Rôzne  
8. Diskusia  
9. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 7 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 3. 2024, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava