Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 19.01.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 18. 1. 2024
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

22. 1. 2024 o 15:45 hod.
v zasadačke MsÚ na III. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Halyák,
Ing. Barczi, MBA
3. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2023 Ing. Hanuštiak
4. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2024 Ing. Hanuštiak
5. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
6. Rôzne  
7. Diskusia  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 4 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2024, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava