Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 20.10.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 19. 10. 2023
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

23. 10. 2023 o 15:45 hod.
v miestnosti č. 303 MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. VZN mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – návrh na zmeny a doplnenie  Ing. Hanuštiak, Mgr. Halyák
3. VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Halyák
4. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi – návrh Mgr. Halyák
5. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh Mgr. Halyák
6. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
7. Rôzne  
8. Diskusia  
9. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 1,7 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 10. 2023, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava