Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 07.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 7. 9. 2023
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

11. 9. 2023 o 15:45 hod.
v Spoločenskej sále MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. VZN mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – návrh Ing. Hanuštiak
3. Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2023 M. Stehlová
4. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2023 M. Stehlová
5. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za 1. polrok 2023 Ing. Hanuštiak
6. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
7. Rôzne  
8. Diskusia  
9. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 6,5 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 9. 2023, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava