Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 09.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 9. 3. 2023
 
POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa
 

13. 3. 2023 o 15:45 hod.
v  zasadačke MsÚ na  III. poschodí.

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2023 M. Stehlová
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 Bc. Gyűréková
4. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
5. Rôzne  
6. Diskusia  
7. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 31 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 3. 2023, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava