/ Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 19.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 19. 1. 2023
 
POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa
 
23. 1. 2023 o 15:45 hod.
v zasadačke MsÚ na III. poschodí.
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2023 M. Stehlová
3. Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 Bc. Gyűréková
4. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 Bc. Gyűréková
5. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2022 Ing. Hanuštiak
6. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2023 Ing. Hanuštiak
7. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
8. Rôzne  
9. Diskusia  
10. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 37 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2023, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava