Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 24.11.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 24. 11. 2022
 
POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa
 
28. 11. 2022 o 15:45 hod.
v zasadačke MsÚ na III. poschodí.
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2022 M. Erősová
3. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
4. Rôzne  
5. Diskusia  
6.
Záver
 
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 2 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 11. 2022, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava