Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

 06.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie
Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
ktoré sa uskutoční dňa:
13. 03. 2024 (streda) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti na 2. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schvaľovanie programu rokovania  
2. Plnenie uznesení Mgr. Róbert Kobezda DiS.art
3. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
4. Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 - vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Romina Gyüreková
5. Stavanie mája 30. 4. 2024 Eva Hovorková
6. Diskusia, rôzne  
7. Záver  
material MZ Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 4,2 MB )

 

 

Eva Hovorková
tajomníčka komisie
Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 3. 2024, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava