Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

 24.11.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie
Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky,
ktoré sa uskutoční dňa:
29. novembra 2022 (utorok) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti na 3. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schvaľovanie programu rokovania  
2. Plnenie uznesení Mgr. Róbert Kobezda DiS.art
3. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022 Michaela Erősová
4. Kronika mesta Rožňava za rok 2021 – informatívna správa Erika Švedová
5. Mikuláš 2022 – informatívna správa Eva Hovorková
6. Diskusia, rôzne  
7. Záver  
material MZ Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 9 MB)

 

 

Eva Hovorková
tajomníčka komisie
Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 11. 2022, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava