Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 08.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2024 t.j. štvrtok o 15.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania karty Rožňavčan – návrh zmeny Sláva Magyarová
2. VZN mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – protest prokurátora Mgr. Juraj Halyák
3. Návrh na odpis pohľadávok Mgr. Juraj Halyák
4. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava – návrh dodatku č. 4 Michaela Stehlová
5. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
6. Z. Juhász a K. Juhászová - zámena pozemkov v k. ú. Rožňava Blanka Fábiánová
7. P.Vnenčák a M. Vnenčáková - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava Blanka Fábiánová
8. J. Fábián a M. Fábiánová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
9. Návrh na zrušenie uznesení MZ č. 157/2023, 158/2023, 159/2023, 161/2023 a 162/2023 zo dňa 21. 12. 2023 Blanka Fábiánová
10. AgraBat s.r.o. - predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
11. L. Gajdošová a M. Gajdoš - predaj pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
12. M. Varga - predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
13. J. Krejzl - predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
14. I. Kesziová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
15. Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 – vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Bc.Romina Gyüréková
16. Predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Rožňave“ Bc. Jana Ujházyová
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 18 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 8. 3. 2024, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava