Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 19.01.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa 25.01.2024 t.j. štvrtok o 14.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plán činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava na rok 2024 Martina Rožaiová
2. Centrum právnej pomoci, - krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – konečné schválenie PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
3. Olympijský klub GEMER - žiadosť o predĺženie bezplatnej výpožičky nebytových priestorov, miestnosť č. 5-6 v budove OKC PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. – zámer prevodu akcií mesta Rožňava Mgr. Juraj Halyák
5. Nákup dlhopisov emitovaných Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Mgr. Juraj Halyák
6. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
7. VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
8. Zrealizované práce a stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ul. 2 v Rožňave – OZ Otvor dvor Mgr. Juraj Halyák
9. Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie Mgr. Juraj Halyák
10. AgraBat s.r.o. - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
11. L. Gajdošová a M. Gajdoš - zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
12. J. Junger a manželka - predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
13. Š. Máte – prenájom pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
14. Druživa, o.z. – výpožička pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
15. M. Varga – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
16. Mgr. V. Huťanová,– prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
17. Mgr. K. Pukanská – prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
18. R. Šimko – prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
19. T.Baffi a manželka – darovanie pozemku do majetku mesta Blanka Fábiánová
20. A. Gášpárová – kúpa pozemku do majetku mesta Blanka Fábiánová
21. J. Ilašenko - zámena pozemkov mesta v k. ú. Rožňava Blanka Fábiánová
22. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Blanka Fábiánová
23. „Obnova bytového domu“ na Ul. jovickej 52-54 v Rožňave Ing. Marian Baláž
24. „Obnova bytového domu“ na Ul. jovickej 56-58 v Rožňave Ing. Marian Baláž
25. „Obnova bytového domu“ na Ul. jovickej 60-62 v Rožňave Ing. Marian Baláž
26. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovania projektu – Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava Bc.Romina Gyüréková
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 28 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2024, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava