Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 20.10.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2023 t.j. štvrtok o 15.00 hod.
v zasadačke na II. poschodí MsÚ

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, P.O.Box 18, 810 05 Bratislava 15
- krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – zverejnenie zámeru
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
2. Realizácia projektu na deťoch z Ukrajiny nám záleží – informatívna správa PhDr. Marek Koltáš, PhD. MBA.
3. Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023 Michaela Stehlová
4. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2022 Michaela Stehlová
5. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej“ Eva Hovorková
6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
7. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - návrh Mgr. Juraj Halyák
8. VZN o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel - návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
Ing. Róbert Hanuštiak
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
10. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fábiánová
11. MVDr. E. Pengerová, Košice, MUDr. E. Sedláková, Košice, M. Erdosová, Košice, R. Erdos Košice – vysporiadanie vzájomných vzťahov Blanka Fábiánová
12. A.Adlerová, 048 01 RV- predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
13. M. Šoltés, 048 01 RV- predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
14. M. Luca, 048 01 RV- predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
15. Ing. N. Werner, 048 01 RV - predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
16. Z. Šmidtová, 048 01 RV- predaj pozemkov mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
17. Návrh na schválenie zmeny a doplnenie „Zásad participatívneho rozpočtu“ Mgr. Michal Drengubiak
18. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie žiadosti „Obnova Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava“ Bc. Jana Ujházyová
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 19,6 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 20. 10. 2023, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava