Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 11.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa  18.09.2023 t.j. pondelok o 14.00 hod.
v spoločenskej sále MsÚ
na prízemí

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1.

Schválenie zmluvy o vytvorení Spoločného
školského úradu v Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou Brzotín

Mgr. Alžbeta Tamásová
2.

Schválenie zmluvy o vytvorení Spoločného
školského úradu v Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou Drnava

Mgr. Alžbeta Tamásová
3.

Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií –
plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2023

Michaela Stehlová
4.

Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023

Michaela Stehlová
5. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava – návrh dodatku č. 3 Michaela Stehlová
6.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel - návrh

Ing. Róbert Hanuštiak
Mgr. Juraj Halyák

7. STEFE Rožňava, s. r. o., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica - predaj pozemku mesta JUDr. Andrea Kalinová
8. BEMIK spol. s r. o., Rožňavské Bystré 227 - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
9. M. Gonos a M. Gonos, Rožňava – prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
10. J. Emődi, Böblingen, Nemecko – prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
11. M. Fehérová a A. Fehér, Rožňava, Gabriel Fehér, , Plešivec - prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
12. E. Lőrinczová a I. Lőrincz,  Rožňava – prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
13. Mgr. H. Urbanová, Rožňava -  zámena pozemkov  v k. ú. Nadabula Blanka Fábiánová
14. J. Fehér a Ing. P. Fehér Rožňava – prenájom pozemku  mesta Blanka Fábiánová
15.

L. Lőrincz a S. Lőrinczová, Rožňava – prenájom pozemku
mesta

Blanka Fábiánová
16. Ing. A. Gašparová, Turňa nad Bodvou- prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
17. Ing. M. Bistrický, Rožňava – prenájom pozemku mesta Blanka Fábiánová
18. L. Strinka a R. Strinková, Rožňava- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
19. J. Ilašenko, Rožňavské Bystré-  zverejnenie zámeru zámeny pozemkov Blanka Fábiánová
20. Technické služby mesta Rožňava-  protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Blanka Fábiánová
21. AURANUM spol. s r. o., Rožňava- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
22. M. Ferko, Rožňava- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta Ing. Michal Brincko
23. O. Dongó, Rožňava- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta Ing. Michal Brincko
24. V. Bartók a manželka H. Bartóková, Rožňava- predaj a prenájom pozemku mesta Ing. Michal Brincko
25. P. Ďurán a manželka A. Ďuránová, Rožňava- predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
26. Ing. O. Molnár, Rožňava a MUDr. E. Molnárová, Bratislava- predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
27. S. Ďurán a M. Ďuránová,Rožňava- zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
28. Druživa, o.z., Betliarska 2, Rožňava- zverejnenie zámeru výpožičky pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
29. J. Ďurán a manželka E. Ďuránová, Rožňava- predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
30. J. Lukáč a manželka E. Lukáčová, Rožňava- predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
31. I. Remiásová, Rožňava- predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
32. Protokolárne odovzdanie majetku do správy  Základnej školy, Zlatá 2, Rožňava Ing. Michal Brincko
33. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy  Spojenej školy, J. A. Komenského 5, Rožňava, organizačná zložka ZŠ Zoltána Fábryho Ing. Michal Brincko
34. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy  Základnej školy, Pionierov 1, Rožňava Ing. Michal Brincko
35. A. Voľanský a manželka V. Voľanská, Rožňava- predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
36. Z. Šmidtová, Rožňava- predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
37. M. Sznovická, , Rožňava- priamy prenájom pozemku mesta Ing. Michal Brincko
38. Návrh na schválenie „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2024“ Mgr. Michal Drengubiak
39. Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh  Mgr. Juraj Halyák
40. Výmena akcií za dlhopisy – informatívna správa Ing. Erika Leskovjanská
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 33 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 11. 9. 2023, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava