Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 10.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa  16.03.2023 t.j. štvrtok o 14.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1.
Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov
rozpočtových organizácií na rok 2023
Michaela Stehlová
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
3. STEFE Rožňava, s. r. o. - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
4. Ulica Východná,– zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Blanka Fábiánová
5. Wang Chenchen – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
6. Ing.  Ľ. Fabianová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
7. Z. Barcziová – predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
8. Ing. T.Bodnár Kamenská, - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
9. S.Blahuta a  manželka - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
10. D. Tutková – predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
11.
Technické služby mesta Rožňava
-  protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy
Blanka Fábiánová
12. Ing. A Gašparová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
13.
Zimanová Tünde, Hámosiho 185, 049 51 Brzotín
- zmena uznesenia MZ č. 214/2022 zo dňa 15.12.2022
Ing. Michal Brincko
14. A. Voľanský a manželka - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
15. ROS reklamno obchodná spoločnosť- zverejnenie zámeru prenájmu stĺpov verejného osvetlenia Ing. Michal Brincko
16. Ing. P. Krajec a manželka – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
17. V. Havránek- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  Ing. Michal Brincko
18.
Ulica Novomeského - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
19. J. Orosz- prenájom pozemku mesta Ing. Michal Brincko
20. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie projektu - "Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry" Ing. Jarmila Jánošíková
21. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 Bc. Romina Gyüréková
22. VZN o podmienkach umiestňovania a prevádzkovania terás na území mesta Rožňava. Ing. Jana Nemes
23.
Centrum právnej pomoci,  Bratislava - krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m. č. 12 – konečné schválenie
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
24. Zrealizované práce a stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove Kultúrno kreatívneho centra Kláštor na Betliarskej ul. 2 v Rožňave Mgr. Michal Drengubiak
25. M .Dorkin – zámena pozemkov Blanka Fábiánová
26. T. Gyenes a manž. – predaj pozemkov mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
27. Správa z vykonania inventarizácie za rok 2022 Ing. Michal Brincko
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 60 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 10. 3. 2023, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava