/ Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 20.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa  26.1.2023 t.j. štvrtok o 14.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plán činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňva na rok 2023 Martina Róžaiová
2. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta JUDr. Andrea Kalinová
3.

Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky2023 – 2025

Michaela Stehlová
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
5. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh Mgr. Juraj Halyák
6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
7. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
8. Ing. J. Ďurský - zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta Ing. Michal Brincko
9. J. Orosz - zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta Ing. Michal Brincko
10. V. Tomes a manželka - zverejnenie zámeru  predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
11. T. Gyenes a manželka - zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
12. Š. Gono a manželka - predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
13. Ing. A. Gašparová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
14. M. Patera - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
15. Ing. M. Tutter a manželka - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
16. Ing. M. Dudášová - predaj pozemku mesta a zriadenie vecného bremena Blanka Fábiánová
17. M. Dorkin - doplnenie uznesenia  Blanka Fábiánová
18. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 Bc. Romina Gyüréková
19. Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava v roku 2022. Mgr. Michal Drengubiak
20. Olympijský klub GEMER - žiadosť o predĺženie bezplatnej výpožičky nebytových priestorov, miestnosť č. 5-6 v budove OKC PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
21. A-klub GEMER žiadosť o bezplatnú výpožičku nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – zverejnenie zámeru PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
22. Centrum právnej pomoci -  krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – zverejnenie zámeru PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 55 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2023, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava